Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Nová Toyota: Už nie zákazník, ale človek na prvom mieste

11-12-2020

  • Spoločnosť Toyota chce svojou činnosťou výraznejšie ovplyvniť ciele trvalo udržateľného rozvoja: ústredným bodom jej poslania sa stal „človek na prvom mieste“
  • Toyota upevňuje svoju oddanosť trvalo udržateľnému rozvoju, ktorý je pre ňu nie čímsi, na čo si spomenieme len raz za čas, ale ústredným bodom všetkého, čo robíme neustále
  • Túto oddanosť dopĺňa jej vedúce postavenie v oblasti životného prostredia, ktoré sa prejavuje v jej produktoch a službách zameraných na rozmanitosť, inklúziu, rovnosť v zamestnaní a trvalo udržateľné inovácie

Ako nedávno uviedol prezident spoločnosti Akio Toyoda, angažovanosť spoločnosti Toyota voči ľudskej spoločnosti sa posúva od zvyčajného prístupu „zákazník na prvom mieste“ na motto „človek na prvom mieste“ a jej cieľom je slúžiť ľudskej spoločnosti ako celku. Toto poslanie vychádza z prvotných hodnôt spoločnosti Toyota a vysvetľuje, prečo je tak úzko prepojená s globálnymi cieľmi v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (SDG), z ktorých čerpá inšpiráciu pre svoju dlhodobú stratégiu trvalej udržateľnosti. Na európskej úrovni Toyota nasleduje tento vzor tým, že prispieva ľudskej spoločnosti prostredníctvom svojich sociálnych a zamestnaneckých postupov, ako je napríklad jej zameranie na rozmanitosť a inklúziu.

Človek na prvom mieste
Na podporu svojej vízie udržateľnosti a politiky Európskej únie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja pod názvom Zelená dohoda (Green Deal) spoločnosť Toyota Motor Europe (TME) definovala kroky, ktoré podniká v troch hlavných oblastiach:
Prvou je presadzovanie rozmanitosti (diverzity) a inklúzie v rámci trojročného plánu transformačnej zmeny. Jeho súčasťou je aj primárny cieľ dosiahnuť do roku 2025 najmenej 25-percentné zastúpenie žien v základných riadiacich funkciách spoločnosti.
V rámci druhej oblasti spoločnosť zabezpečí rovnosť v zamestnávaní. Konkrétne bude zaisťovať dlhodobú a udržateľnú zamestnanosť so spravodlivým prístupom a rovnosťou príležitostí pre všetkých svojich zamestnancov v celej Európe a tiež poskytovať príležitosti kariérneho rozvoja, školenia a rekvalifikácie.
Treťou oblasťou je podpora a rozvoj trvalo udržateľných inovácií prostredníctvom iniciatív, ako sú napríklad ocenenia pre začínajúcich podnikateľov Toyota Startup Awards. Úsilím stavať človeka na prvé miesto a slúžiť ľudskej spoločnosti ako celku chce Toyota ukázať, že obchodná činnosť a trvalo udržateľný rozvoj sú navzájom kompatibilné ciele a činnosti.

Obchodná činnosť a trvalo udržateľné ciele
Na poslanie značky Toyota vytvárať šťastie pre všetkých poukázal tento týždeň aj Jumi Ocuka, zástupca riaditeľa spoločnosti Toyota Motor Corporation (TMC) pre trvalo udržateľný rozvoj, na podujatí spoločnosti TME s názvom Kenshiki Forum: „Keďže sa transformujeme automobilovej spoločnosti na spoločnosť poskytujúcu služby v oblasti mobility a chceme prinášať šťastie širokej verejnosti, musíme robiť viac než len vyrábať automobily, dodávky a nákladné vozidlá. Musíme sa zosúladiť s globálnymi cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, Zelenou dohodou a lepšou budúcnosťou.“

Pán Ocuka vysvetľuje, že skúsenosti a úspechy spoločnosti Toyota sú pevným základom jej budúcich ambícií: vyvíjať technológie, ktoré dokážu znížiť závislosť od fosílnych palív, vyrábať elektrifikované vozidlá, ktoré prispejú k zmierneniu globálneho otepľovania, používať nové technológie a dizajn s cieľom posúvať sa bližšie a bližšie k cieľu, ktorým je nulová bilancia obetí dopravných nehôd, a spolupracovať s ambicióznymi a vizionárskymi partnermi na budovaní tzv. „popretkávaného mesta“ (angl. Woven City) ako príkladu prepojeného a trvalo udržateľného mestského spoločenstva budúcnosti.

Miguel Fonseca, hlavný viceprezident spoločnosti TME, predstavil kroky, ktoré podniká spoločnosť Toyota Motor Europe smerom k zmene svojej obchodnej činnosti: „Toto sú skutočné a významné príklady toho, ako upravujeme a dopĺňame spôsob nášho podnikania. Každý z nich je praktickým dôkazom toho, že spoločnosť Toyota sa prispôsobuje meniacemu sa svetu a stojí na jeho čele nielen tým, že zavádza nové technológie, ako sú palivové články či inovácie v oblasti akumulátorov, ale aj svojimi príspevkami v spoločenskej oblasti. Každá z týchto iniciatív predstavuje krok vpred v našom poslaní ,vytvárať ľudské šťastieʻ – čo je pre medzinárodný podnik síce nezvyčajné poslanie, je však takým, na ktoré podľa našej mienky môžeme byť hrdí.“

 

 

Copyright © Toyota Central Europe - Slovakia Právne informácie