Toyotanews.eu - Newsroom Toyota Central Europe

Řád poskytování služby Newsletter
platný od 16. 5. 2018

1. Řád stanoví zásady využívání služby Newsletter.
2. Službu Newsletter poskytuje Mirai Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě na adrese: ul. Jaszowiecka 8 lok. 49, 02-934 Warszawa, zapsaná v rejstříku podnikatelů Vnitrostátního soudního rejstříku pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářské oddělení Vnitrostátního soudního rejstříku pod číslem KRS, se základním kapitálem 9.000 PLN, jíž bylo přiděleno daňové identifikační číslo DIČ: 1251617282, identifikační č. Regon: 146170045, dále jen „Mirai Media”.

Kontaktní údaje:
a) poštovní adresa:
Mirai Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jaszowiecka 8 lok. 49
02-934 Warszawa
b) adresa elektronické pošty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3. V rámci služby Newsletter zasílá Mirai Media elektronickou poštou na adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu) poskytnutou uživatelem sdělení formou elektronické zprávy (e-mailu), dále jen „Newsletter“. Služba Newsletter se poskytuje bezplatně po časově neomezenou dobu.
4. Newsletter obsahuje informace o aktualitách spojených se značkou Toyota.
5. Každý Newsletter obsahuje:

1) informaci o Mirai Media Sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě, jakožto odesilateli Newsletteru,
2) vyplněné pole „Předmět“ popisující obsah Newsletteru,
3) informaci o způsobu odhlášení ze služby Newsletter nebo změně adresy elektronické pošty (e-mailové adresy) uživatele, na kterou se Newsletter zasílá.

6. K využívání služby Newsletter je nezbytné, aby uživatel disponoval počítačem nebo jiným multimediálním zařízením s přístupem k internetu, a dále, aby uživatel disponoval aktivním účtem elektronické pošty (e-mailem).
7. Účastník si službu Newsletter objedná pomocí níže uvedených registračních úkonů

1. v případě registrace nového uživatele:

a) zadá adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu) uživatele do formuláře, který se nachází na internetové stránce,
b) zvolí si ze zásilkového seznamu tematiku Newsletterů, které chce dostávat
c) vyjádří souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, na adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu), již uvedl ve formuláři,
d) akceptuje podmínky tohoto řádu,
e) klikne na tlačítko „Přihlásit“,
f) klikne na odkaz potvrzující registraci nacházející se v elektronické zprávě pod názvem „Vítejte v Newsletteru“, zaslané společností Mirai Media sp. z o.o.

2. v případě registrace uživatele, který dříve použil Newsletter distribuovaný společností Complex Group Sp. z o.o .:

a) kliknutím na odkaz "Změnit váš odběr", který obdržíte od společnosti Complex Group Sp. z o.o. newsletter,
b) zvolí si ze zásilkového seznamu tematiku Newsletterů, které chce dostávat
c) vyjádří souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, na adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu), již uvedl ve formuláři,
d) akceptuje podmínky tohoto řádu,
e) klikne na tlačítko „Uložit změny”,

8. Stisknutím tlačítka odkazu potvrzujícího registraci (kliknutí na něj) se adresa elektronické pošty uživatele (e-mailová adresa) zařadí do e-mailingového seznamu. Adresa elektronické pošty uživatele (e-mailová adresa) bude využívána k zasílání Newsletterů uživateli.
9. Pro registraci k Newsletteru je potřebná e-mailová adresa uživatele
10. Pro poskytování služby Newsletter je nezbytné, aby uživatel ve formuláři při registraci uvedl svoji adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu). Sdělení dalších osobních údajů ve formuláři nezbytné není a záleží na rozhodnutí uživatele, přičemž uživatel rozhodne rovněž o tom, zda poskytne souhlas s jejich zpracováním. Tyto údaje slouží k personalizaci Newsletteru.
11. Správcem osobních údajů uživatelů poskytnutých v souvislosti s využíváním služby Newsletter je Mirai Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě na adrese: ul. Jaszowiecka 8 lok. 49, 02-934 Warszawa, zapsaná v rejstříku podnikatelů Vnitrostátního soudního rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hl. m. Varšavu ve Varšavě, XIII. hospodářským oddělením Vnitrostátního soudního rejstříku pod číslem KRS, jejíž základní kapitál činí 9.000 PLN, bylo jí přiděleno daňové identifikační číslo NIP: 1251617282 a identifikační č. Regon: 146170045.
12. Mirai Media zpracovává shromážděné osobní údaje dle předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalších závazných právních aktů týkajících se ochrany osobních údajů.
13. Nezávisle na ustanoveních bodu 10 výše zpracovává Mirai Media tyto údaje charakterizující způsob, jímž uživatel službu Newsletter využívá:

1) označení identifikující síťové rozhraní v počítačové síti, které uživatel v okamžiku otevření dané zprávy Newsletter použil (IP adresa),

2) informace o zahájení, ukončení a o rozsahu každého využívání služby Newsletter.
Informace se shromažďují automaticky a využívají k správě služby Newsletter, prověřování případných bezpečnostních rizik, průzkumu pohybu uživatelů v rámci služby Newsletter a pro statistické účely, včetně využití nástroje Google Analytics, např. pokud jde o region, z něhož se uživatel připojil, IP adrese, datu a čase připojení, zdroji a počtu připojení, počtu otevíraných odkazů Newsletteru. Tyto informace se nijak nepropojují s osobními údaji uživatele služby Newsletter a nevyužívají se k určení totožnosti uživatele. Rozsah automaticky shromažďovaných informací závisí na nastavení internetového prohlížeče uživatele. Uživatel by měl zkontrolovat nastavení svého prohlížeče a zjistit, jaké informace prohlížeč automaticky poskytuje, případně provést změny těchto nastavení. Chcete-li se seznámit s informacemi o zablokování nástroje Analytics, klikněte sem.

14. Informujeme, že na základě platných právních předpisů nám může být příslušnými státními orgány uložena povinnost poskytnout údaje, včetně údajů o IP adrese uživatele služby Newsletter.

15. Uživatel může kdykoli, aniž by sdělil důvod a nesl jakékoli náklady, změnit adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu), na kterou se Newsletter zasílá, případně na službu Newsletter rezignovat, a to:
kliknutím na odkaz „Odhlásit” umístěný v zápatí každého Newsletteru, a následně, po přesměrování na internetovou stránku www.toyotanews.eu, zvolit tlačítko „Odhlásit”.
16. V rámci poskytování služby Newsletter není uživatel oprávněn dodávat a předávat sdělení protiprávního charakteru.
17. Reklamace týkající se služby Newsletter lze podávat:

1) elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

18. Doporučujeme, aby podaná reklamace obsahovala zejména: popis záležitosti, jíž se reklamace týká, adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu), kterou uživatel uvedl jako adresu určenou pro příjem služby Newsletter, a dále adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu), případně poštovní adresu, kam má být zaslána odpověď na reklamaci, pokud si uživatel přeje zaslání odpovědi na reklamaci poštou nebo jinou adresu elektronické pošty, než je adresa elektronické pošty (e-mailová adresa), kterou uvedl jako adresu určenou pro příjem služby Newsletter, dále pak způsob informování o vyřízení reklamace, jenž uživatel preferuje. Vyřízení reklamace a zaslání odpovědi na reklamaci se sdělením, jakým způsobem byla reklamace vyřízena, bude provedeno neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dní od data podání reklamace. O způsobu vyřízení reklamace bude uživatel informován v souladu s údaji, jež uvedl v podání reklamace. Výše uvedený obsah týkající se podání reklamace, je pouze příkladem, který však uživatel nemusí využít a jeho případné využití nebo nevyužití neovlivní účinnost reklamací. V případě, že podaná reklamace bude obsahovat nedostatky, obrátí se Mirai Media na zákazníka s žádostí o doplnění, a to s využitím adresních údajů uvedených v podání reklamace.
19. Mirai Media si vyhrazuje právo tento řád změnit. O obsahu změn Řádu budeme uživatele informovat na internetové stránce www.toyotanews.eu, kam umístíme sdělení obsahující souhrn změn Řádu, přičemž toto sdělení bude na stránce www.toyotanews.eu k dispozici nejméně dalších 14 kalendářních dnů. O změně Řádu budeme navíc uživatele informovat zaslanou zprávou obsahující souhrn změn Řádu prostřednictvím Newsletteru, na adresu elektronické pošty (e-mailovou adresu), již uživatel sdělil při registraci. O změně Řádu bude uživatel informován nejpozději 14 kalendářních dnů před zavedením změněného řádu.
20. Změny Řádu nabývají platnosti ve lhůtě uvedené v informaci o jeho změně, nejdříve však po 14 kalendářních dnech od okamžiku, kdy byli uživatelé informováni o jeho změnách, s tou výhradou, že změněný řád bude pro uživatele závazný v případě, že do 14 dnů od obdržení informace o jeho změně neprohlásí, že se odhlašuje ze služby Newsletter, pokud s novým obsahem Řádu nesouhlasí.
21. Tento řád je bezplatně k dispozici na adrese www.toyotanews.eu ve formě umožňující stažení, otevření a uložení tohoto Řádu pomocí počítačového systému, který uživatel používá. Uložení, zajištění a poskytnutí obsahu smlouvy týkající se služby Newsletter se provádí tak, že bude uživateli na elektronickou adresu sdělenou při registraci zaslán obsah uzavřené smlouvy.

 

Copyright © Toyota NEWS Právní upozornění