Regulamin Newsletter

obowiązujący od dnia 07.04.2022 roku


1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
2. Usługa Newsletter udostępniana jest przez Complex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mlecznej 8, 03-667 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509740, o kapitale zakładowym 9.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242769103, numer Regon: 147243384, zwaną dalej „Complex Group”.

Dane kontaktowe:

a) adres pocztowy:
Complex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Mleczna 8
03-667 Warszawa
b) adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Complex Group informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Newsletter zawiera informacje o aktualnościach związanych z marką Toyota.
5. Każdy Newsletter zawiera:

1) informację o Complex Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako nadawcy Newslettera,
2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
7. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:

1) w przypadku rejestracji nowego Użytkownika:


a) podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
b) wybranie listy wysyłkowej obejmującej tematykę otrzymywanych newsletterów,
c) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
e) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
f) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Complex Group sp. zo.o. wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze”.

2) w przypadku rejestracji Użytkownika, który korzystał wcześniej z Newslettera dystrybuowanego przez Complex Group Sp. z o.o.:

a) kliknięcie na link „Zmień swoją subskrypcję” w otrzymanym od Complex Group Sp. zo.o. newsletterze,
b) wybranie listy wysyłkowej obejmującej tematykę otrzymywanych newsletterów,
c) wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
d) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
e) naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz zmiany”.

8. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
9. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
10. W przypadku Użytkowników będących osobami indywidualnymi, podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika. Dane te służą do personalizacji Newslettera.
11. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami indywidualnymi przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest Complex Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mlecznej 8, 03-667 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000509740, o kapitale zakładowym 9.000 zł, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5242769103, numer Regon: 147243384.
12. Complex Group przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innymi wiążącymi aktami prawnymi z zakresu ochrony danych osobowych.
13. Niezależnie od punktów 9 i 10 powyżej, Complex Group przetwarza następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi Newsletter:

1) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Użytkownik w momencie otwarcia danej wiadomości Newsletter (numer IP),
2) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi Newsletter.
Informacje zbierane są automatycznie i wykorzystywane do zarządzania usługą Newsletter, stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa, badania ruchu Użytkowników w ramach usługi Newsletter oraz w celach statystycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, np. o regionie, z którego nastąpiło połączenie, numerze IP, dacie i czasie połączenia, źródle i liczbie połączeń, liczbie otwieranych linków Newsletter. Informacje te nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi Użytkownika usługi Newsletter i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” przeglądarki internetowej. Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi zablokowania narzędzia Google Analytics.

14. Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów prawa możemy zostać zobowiązani przez upoważnione do tego organy państwa do ujawnienia danych, w tym adresu IP Użytkownika usługi Newsletter.
15. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter klikając na link „Nie subskrybuj” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie po przekierowaniu na stronę www.toyotanews.eu wybierając przycisk „Wypisz się”.
16. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik nie może dostarczać i przekazywać treści o charakterze bezprawnym.
17. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
18. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany do odbioru usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazywany do odbioru usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Complex Group zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
19. Complex Group zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.toyotanews.eu w zakładce Regulamin Newsletter wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.toyotanews.eu w zakładce Regulamin Newsletter przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
20. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
21. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.toyotanews.eu w zakładce Regulamin Newsletter w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.