19-12-2016

Inovovana Toyota Corolla - 50 rokov na trhu