V DAVOSE BOLO ZALOŽENÉ „VODÍKOVÉ KOLÉGIUM“

V DAVOSE BOLO ZALOŽENÉ „VODÍKOVÉ KOLÉGIUM“
  • Trinásť popredných firiem z najrôznejších odvetví a celého sveta spojilo sily s cieľom presadzovať vodík ako palivo v záujme ochrany zemskej klímy

Trinásť popredných spoločností z oblasti energetiky, dopravy a priemyslu včera založilo celosvetovú iniciatívu s cieľom formulovať jednotnú víziu dlhodobých plánov využitia vodíka na podporu energetických zmien.

„Vodíkové kolégium“ je prvou celosvetovou iniciatívou svojho druhu a jej cieľom je presadzovať vodíkové palivo ako jedno z kľúčových riešení energetických zmien. Vodík predstavuje všestranný nosič energie s priaznivými vlastnosťami, pretože na mieste spotreby neprodukuje žiadne emisie CO2 a slúži ako čisté palivo alebo zdroj energie. Vodík tak môže zohrať významnú úlohu pri prechode na čisté nízkouhlíkové energetické sústavy. Vodíkové technológie a produkty prešli v ostatných rokoch rýchlym vývojom a už sa začínajú predstavovať na trhu. Kolégium bude pri plnení uvedených cieľov spolupracovať (a poskytovať odporúčania) s celým radom významných zainteresovaných subjektov, akými sú zákonodarcovia a tvorcovia stratégií, obchodné spoločnosti a subjekty podnikajúce v oblasti spracovania vodíka, medzinárodné agentúry, ako aj bežná verejnosť.

Členovia „Vodíkového kolégia“ v prvej fáze potvrdili svoj zámer urýchliť významnejšie investície do vývoja a komerčného využitia vodíka a palivových článkov. Tieto investície v súčasnosti dosahujú celkový objem asi 1,4 mld. eur za rok1. Urýchlenie bude možné realizovať v prípade, ak kľúčové zainteresované subjekty zvýšia svoju podporu vodíka ako súčasti budúceho energetického mixu, vrátane príslušných strategických zásad a podporných schém.

„Vodíkové kolégium“, ktoré sa v utorok prvýkrát zišlo v Davose, sa momentálne skladá z 13 generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstva energetických firiem a spoločností podnikajúcich v rôznych odvetviach, odhodlaných pomôcť naplniť ctižiadostivý ciel 2 °C vyplývajúci z Parížskej dohody o ochrane klímy z roku 2015. V súčasnosti sú zapojené tieto medzinárodné spoločnosti: Air Liquide, Alstom, Anglo American, BMW GROUP, Daimler, ENGIE, Honda, Hyundai, Kawasaki, Royal Dutch Shell, The Linde Group, Total a Toyota. Kolégium vedú dvaja spolupredsedajúci z rôznych regiónov a odvetví, v súčasnosti zástupcovia firiem Air Liquide a Toyota.

Parížska dohoda o ochrane klímy z roku 2015 je dôležitý krok správnym smerom, jej realizácia si však žiada i zapojenie obchodných spoločností. Vodíkové kolégium zjednocuje niektoré z popredných svetových priemyselných firiem, automobiliek a energetických spoločností s jasným cieľom vysvetliť, prečo sa vodík stáva jedným z kľúčových riešení energetických zmien, v otázkach mobility i v odvetví energetiky, priemyslu a domácností, a je teda nevyhnutné rozvíjať nové, správne dimenzované stratégie na podporu týchto cieľov,“ poznamenal Benoît Potier, generálny riaditeľ spoločnosti Air Liquide, a doplnil: „Sami to však nezvládneme. Je potrebné, aby štátna správa podporila vodík vlastnými krokmi – napríklad veľkými investičnými programami v oblasti infraštruktúry. Naším dnešným apelom na čelných predstaviteľov z celého sveta je zasadiť sa o vodík, aby sme spoločne dokázali naplniť naše spoločné ciele na poli ochrany klímy a prispeli k ďalšiemu rozvoju nového vodíkového ekosystému.“

„Vodíkové kolégium“ sa zasadí o zodpovedný prístup prezentovania vodíkových technológií a ich prínosov pre celý svet. Bude hľadať možnosti spolupráce, vzájomnej pomoci a porozumenia v rámci štátnej správy i samosprávy, priemyslu a predovšetkým verejnosti,“ povedal Takeši Učijamada, predseda predstavenstva automobilky Toyota, a dodal: „V Toyote sme sa vždy snažili hrať vedúcu úlohu pri rozvoji ekologických a ďalších technológií pre automobilový priemysel, okrem iného aj tým, že sme predstavili vozidlá poháňané palivovými článkami. Navyše si uvedomujeme aj to, že vodík okrem oblasti dopravy má potenciál podporiť náš prechod k nízkouhlíkovej spoločnosti, a to naprieč najrôznejšími priemyselnými odvetviami i celým hodnotovým reťazcom. Tento prechod chce Vodíkové kolégium aktívne podporovať.“

Správa s názvom „How Hydrogen empowers the energy transition2“ (Úloha vodíka pri podpore energetických zmien), schválená Vodíkovým kolégiom, uvádza ďalšie podrobnosti týkajúce sa budúceho potenciálu vodíkového paliva a zároveň predkladá víziu Kolégia a kľúčových činností, ktoré by sa podľa Kolégia mali realizovať zo strany zákonodarcov a tvorcov stratégie, aby sa potenciál vodíka v rámci podpory energetických zmien využil naozaj naplno.

Pre globálne spoločnosti podnikajúce v kľúčových energetických a priemyselných odvetviach zahŕňa spoločenská zodpovednosť aj riešenie energetických zmien a ďalší posun smerom k nízkouhlíkovej a trvalo udržateľnej ekonomike: zvládnutie tejto obrovskej výzvy však bude vyžadovať spoločnú akciu. Z týchto dôvodov Kolégium apeluje na štátnu správu a kľúčové subjekty v rámci celej spoločností, aby potvrdili potenciál vodíka prispieť k uskutočneniu energetických zmien a zapojili sa spoločne s ním do vytvárania účinného plánu realizácie.

Členovia Vodíkového kolégia súhrnne vykazujú tržby vo výške 1,07 bil. eur a zamestnávajú 1,72 mil. pracovníkov3 po celom svete.

ČO JE TO VODÍK
Vodík je všestranný, čistý a bezpečný nosič energie, ktorý sa dá využívať ako palivo na pohon alebo ako východiskový produkt v priemysle. Umožňuje jednoduché skladovanie aj vo veľkom meradle. Členovia Vodíkového kolégia sa zasadzujú o rozvoj ďalších možností jeho využitia. Vodík je možné vyrábať pomocou (obnoviteľných) zdrojov elektriny a z fosílnych palív so zníženým obsahom uhlíka. Na mieste využitia sa neprodukujú žiadne emisie. Využitie vodíka neustále rastie, pretože vodík, ktorý vykazuje vysokú energetickú hustotu, je možné ukladať a prepravovať v kvapalnej alebo plynnej forme a následne spaľovať alebo využívať v palivových článkoch na výrobu tepla a elektriny. Vďake tejto všestrannosti môže vodík zastávať kľúčovú úlohu v doprave, priemysle aj v domácnostiach. Rovnako poslúži na ukladanie veľkého množstva energie z obnoviteľných zdrojov s prerušovanou výrobou, vďaka čomu predstavuje sľubné riešenie otázok spojených s energetickými zmenami.

1 Správa „How Hydrogen empowers the energy transition“ (Úloha vodíka pri podpore energetických zmien), 2017, Vodíkové kolégium.
2 www.hydrogencouncil.com
3 Firemné údaje za finančné roky 2015 a 2016.

Zdieľať tento článok

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkin
  • Linkin
  • Linkin