Právne informácie

  1. Všetok obsah webovej lokality www.toyotanewsroom.eu, ďalej v tomto dokumente označovaný ako „Webová lokalita“, je chránený Autorským zákonom č. 185/2015 Z. z., účinným od 1. júla 2015 (ďalej len „Autorský zákon”) ako aj ďalšími právnymi normami Slovenskej republiky. Výhradným vlastníkom autorských práv, oprávneným na verejné rozširovanie a uverejňovanie týchto diel, je spoločnosť Toyota Motor Europe NV/SA, so sídlom Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brusel, Belgické kráľovstvo, ďalej v tomto dokumente označovaná ako „Spoločnosť“.
  2. Všetok obsah zverejnený v elektronickej forme na Webovej lokalite povoľuje Spoločnosť na základe verejnej licencie v zmysle Autorského zákona používať v televíznych, rozhlasových, tlačových a internetových publikáciách vrátane sociálnych sietí, a to bezodplatne.
  3. Použitie obsahu zverejneného na Webovej lokalite nebude za žiadnych okolností považované za žiadnu formu prevodu akýchkoľvek práv duševného vlastníctva zo strany Spoločnosti na tretiu stranu okrem povolenia na jeho použitie tu uvedeným spôsobom.
  4. Strana používajúca obsah zverejnený na Webovej lokalite nie je oprávnená používať ho na iné než informačné, sociálne, vzdelávacie, vedecké, kultúrne a úradné účely. Zakázané je najmä použitie spôsobom, ktorý by ohrozoval dobré meno a dobrú povesť Spoločnosti a/alebo celej skupiny Toyota, a tiež použitie v priamej reklame.
  5. Spoločnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť za žiadne škody súvisiace s používaním alebo spracovaním obsahu zverejneného na Webovej lokalite, najmä za poškodenie softvéru, hardvéru alebo údajov.
  6. Používanie obsahu zverejneného na Webovej lokalite je povolené len pod podmienkou akceptovania vyššie uvedených pravidiel.